Език

 • 15.jpg
 • cropped-618882092632899247.jpg
 • header-travelagent.png
 • header.jpg
 • header1.jpg
 • header_travel2.jpg
 • hotels-vacations-travel_header.jpg
 • milan-italy-header-01.jpg
 • santorini_header.gif
 • travel-blog_01.png
 • travel-insurance-header.jpg
 • travel_insurance_header.jpg

Туристическа агенция “ВЕРТ” е лицензиран туроператор & агент с лиценз № 5738, застрахован по смисъла на чл. 42 от Закона за туризма в "ГРУПАМА застрахване" ЕАД, със седалище: гр. Бургас, ул. „Лермонтов” № 37.  

Широкият спектър от услуги, които Ви предлагаме на професионално ниво,  включва:
 • организиране на групови автобусни и самолетни екскурзии в България и света;
 • почивки на море и планина в страната и чужбина за организирани и индивидуални туристи;
 • програми "Златна възраст 55+"; 
 • изготвяне на индивидуални туристически програми, екскурзии и почивки по избран от клиентите  маршрут;
 • организиране на сватбени пътешествия;
 • круизи – морски и речни; посещение на екзотични дестинации;
 • посрещане, обслужване и настаняване на индивидуални и групови чуждестранни туристи - пълна гама туристически услуги, включително тематични маршрути;
 • резервации и настаняване в хотели всички категории и частни квартири в страната и чужбина - конкурентни цени;
 • ученически и абитуриентски екскурзии в страната и чужбина; бели, зелени и сини училища, лагери, пленери;
 • бизнес пътувания с посещение на панаири, изложби, конференции, семинари; фирмени и частни мероприятия;
 • организирано посещение на специализирани изложения в Турция и Европа; билети за Формула 1 в Истанбул и хотелско настаняване;
 • балнеология /СПА/;
 • автобусни и самолетни билети за България, Европа и света;
 • застраховки;
 • транспортни услуги, трансфери, rent a car;
 • екскурзоводски услуги;
 • ловен туризъм, селски туризъм, екотуризъм.

Ние отговаряме на Вашите изисквания, като Ви предлагаме оптимално ниски, достъпни цени, при високо ниво на обслужване.
Водеща за нас е коректността спрямо Вас – Вашето  доверие е най-високата оценка за нашата работа!

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За потребителите на уеб сайта на ЕТ „ВЕРТ – М.Ненкова”

ЕТ „ВЕРТ – М.Ненкова” отдава голямо значение на принципа за зачитане на личния живот и личните данни. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните им данни е съобразена с Общия регламент относно защитата на данните (Регламент ЕС №679/2016) и Закона за защита на личните данни.

По принцип достъпът до предлаганата на или чрез сайта на ЕТ „ВЕРТ – М.Ненкова” информация не изисква предоставянето на лични данни. В някои случаи обаче, ЕТ „ВЕРТ – М.Ненкова” чрез формите си за връзка или запитвания е възможно да събира Ваша лична информация. В този смисъл ЕТ „ВЕРТ – М.Ненкова” се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от посетители на сайта на фирмата.

В момента на предоставяне на информация или използване на някоя част от уеб сайта, Вие се съгласявате ЕТ „ВЕРТ – М.Ненкова” да ползва тази информация, както е описано тук:

 • ЕТ „ВЕРТ – М.Ненкова” събира лични данни единствено за постигане на конкретна цел или услуга. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните. Информацията, която ЕТ „ВЕРТ – М.Ненкова” може да събира, включва име, адрес, телефонни номера, адрес на електронна поща и друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително и по електронна поща.
 • ЕТ „ВЕРТ – М.Ненкова” като администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични даннии на водените от тях регистри” с идентификационен номер 438087, ще вземе мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен.
 • Всяко лице, за което се отнасят данните /”субект на данни”/ има право на достъп до своите данни, както и да изиска тяхното коригиране. Лицето трябва да се идентифицира с официален документ за самоличност.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

на ET „ВЕРТ – М. Ненкова”

(Privacy Notice - GDPR)

ET „ВЕРТ–М. Ненкова”, в качеството си на Администратор на лични данни с Удостоверение № 438087, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри”, наричан по-долу накратко АДМИНИСТРАТОРА, обработва личните данни съгласно Закона за защита на личните данни и в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016 г., наричан накратко РЕГЛАМЕНТА. 

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ влиза в сила от 25.05.2018 г. и определя съответните процедури и действия, касаещи личните данни, които събира АДМИНИСТРАТОРЪТ - как и за каква цел се използват и съхраняват, как се заличават, както и условията и целта при предоставяне на трети страни.

ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ може да бъде променяна и актуализирана с оглед привеждането й в съответствие с евентуални промени в българското и приложимото европейско законодателство, както и с евентуални промени в дейността на АДМИНИСТРАТОРА.

АДМИНИСТРАТОРЪТ събира и обработва лични данни законосъобразно и единствено за целите, за които данните са събрани, като спазва следните принципи:

 • личните данни се събират при наличие на законово или договорно основание, както и при наличие на изрично съгласие от страна на субекта;
 • личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели;
 • личните данни се обработват добросъвестно, като същите не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
 • личните данни са конкретни и точни, в обем, необходим за изпълнение на съответната дейност, като същите своевременно се актуализират;
 • личните данни се заличават или коригират, когато са неточни или не съответстват на целите, за които се обработват;
 • личните данни се обработват за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които са събрани.

В случай, че субект на данни не желае да предостави свои данни, с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде получател на каквато и да е услуга и не може да получи преддоговорна информация за услуги, осъществявани от АДМИНИСТРАТОРA и пътувания, за които последното действа като туроператор или туристически агент.

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Данните следва да се предоставят на АДМИНИСТРАТОРА лично от субектите на данни или лично от родители/настойници за малолетни и непълнолетни лица - писмено чрез попълване и подписване на декларации, договори и анекси към тях на място в офиса или по електронен път.

Във връзка с изпълнение на своята дейност АДМИНИСТРАТОРЪТ събира следните лични данни:

 • Лични данни: имена, ЕГН, номер и данни от лична карта/международен паспорт, адрес, телефон, електронен адрес.
 • Чувствителни лични данни: данни за здравето, хранителни предпочитания, както и специфични данни, изискуеми при предоставяне на услугата за издаване на визи и управление на човешките ресурси. 

АДМИНИСТРАТОРЪТ следва следните принципи при обработката на личните данни на субектите на лични данни:

 • законност и добросъвестност;
 • точна определеност на целите на обработката;
 • съотносимост с целите на обработката;
 • точност и актуалност
 • съгласие на субектите за обработка на данните.

АДМИНИСТРАТОРЪТ не събира и не обработва лични данни, а субектите не предоставят лични данни, които:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 • За осъществяване на комуникация с клиенти/контрагенти на АДМИНИСТРАТОРАпо повод конкретни туристически услуги и предоставяне на преддоговорна информация; за отговаряне на запитвания или заявки, за обработване поръчки или искания, подадени от Вас;
 • За сключване на договори за туристически пакети и индивидуални пътувания, за резервации на хотели, трансфери, самолетни билети и друг превоз, визови и други туристически услуги;
 • За сключване на застраховки - "Медицински разходи при болест и злополука на туриста", "Помощ при пътуване в чужбина" и "Отмяна на пътуване";
 • За счетоводни цели;
 • За маркетингови цели и за целите на статистиката;
 • За разрешаване на спорове между субектите на лични данни и трети лица.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни се съхраняват за различен период от време в зависимост от целите, за които са събрани, и изискванията на действащото към момента законодателство. Администраторът е длъжен да унищожи данните, след като е била изпълнена целта, за която са били събрани.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

АДМИНИСТРАТОРЪТ предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги, и не предоставя лични данни на лица, които нямат отношение както следва:

 • Туроператори, хотели и други места за настаняване, самолетни компании, дружества, извършващи автобусни, железопътни или круизни пътувания;
 • Застрахователни компании за нуждите на сключване на застраховки, предвидени в Закона за туризма;
 • Екскурзоводи и водачи, наети от АДМИНИСТРАТОРА, за целите на комуникацията с участниците в конкретното пътуване;

АДМИНИСТРАТОРЪТ предоставя лични данни на трети лица при наличие на законово основание за предоставяне на данните, както следва:

 • НАП, НОИ, КЗП, Служба по трудова медицина и други нормативно установени получатели, когато законодателството го изисква;

При наличие на претенции, свързани с изпълнението на задължения на АДМИНИСТРАТОРА като Туроператор или туристически агент или упражняване на права на АДМИНИСТРАТОРА, лични данни се предоставят на адвокат или адвокатска кантора.

АДМИНИСТРАТОРЪТ не предоставя лични данни на трети страни за маркетингови цели.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

АДМИНИСТРАТОРЪТ предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Субектът на лични данни има следните права:

 • Да получи информация за ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на АДМИНИСТРАТОРА;
 • Да получи потвърждение дали и какви негови лични данни се обработват, както и достъп до тях, в зависимост от техническите възможности;
 • Да поиска от АДМИНИСТРАТОРА коригиране без ненужно забавяне на неточни лични данни, както и актуализирането и допълването им в случай на промяна;
 • Да поиска заличаване на неговите лични данни ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими на АДМИНИСТРАТОРА за установяване, упражняване или защита от съдебни и други правни претенции;
 • Да поиска ограничаване на обработването на неговите лични данни, както и право на възражение срещу обработването им, когато няма нормативно основание за обработване на лични данни;
 • На жалба до надзорен орган /КЗЛД или компетентния Съд/ във връзка с обработване на личните му данни, когато законът предвижда такава възможност.

Посочените в настоящия раздел права субектът на лични данни може да упражни по кореспондентски път или на място в офис на АДМИНИСТРАТОРА, като отправи своята писмена заявка, с ясно посочено основанието за нея.

АДМИНИСТРАТОРЪТ следва да осигури упражняването на права на субекта, свързани със защита на личните данни, в сроковете и съгласно условията на Закона за защита на личните данни и в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016 г.

ПРЕГЛЕД И ДОПЪЛВАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, приета на 25.05.2018 г., се актуализира и/или допълва периодично при настъпване на промени в законодателството на Република България или ЕС.

 

20210626 160528 2

ЕТ „ВЕРТ-М.Ненкова” получи подкрепа по Проект: BG16RFOP002-2.095-3079 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ и продължение BG16RFOP002-2.097-1787 „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095-3079. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Главната цел на проекта е да помогне чрез оборотен капитал на МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки за преодоляване на икономическите последици. Общата стойност на помощта е 435.74 лв. / BG16RFOP002-2.095-3079 - 332.28 лв., BG16RFOP002-2.097-1787 - 103.46 лв./ Проектът стратира на 30.03.2021 г. и е с продължителност 3 месеца - до 30.06.2021 г.